Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
             
Loại hình:Tài liệu hành chính - Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực II
Hộp số: 52    Hồ sơ số: 237
Tiêu đề:Công văn của Bộ Vật Tư hướng dẫn tổng kết thành tích 10 năm cung ứng Vật tư và báo cáo một số nét chủ yếu quá trình xây dựng và phát triển ngành Vật tư ở miền Nam trong 10 năm (1975 - 1985) của Ban chỉ đạo tổng kết khu vực 2
Thời gian BĐ:
Thời gian Kết thúc:
Văn bản có trong hồ sơ:
Chưa có văn bản nào trong hồ sơ
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước