Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
QUY TRÌNH PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ

  QUY TRÌNH PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ TẠI PHÒNG ĐỌC

1. Mô tả chi tiết

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, làm thẻ độc giả và mở hồ sơ

- Tiếp nhận một trong các giấy tờ sau: công văn, giấy giới thiệu; chứng minh thư nhân dân; Hộ chiếu và đề cương nghiên cứu (nếu có)

- Làm thẻ độc giả (BM-PVĐG-01)

- Vào Sổ đăng ký độc giả (BM-PVĐG-02)

- Mở hồ sơ độc giả.

Bước 2: Hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và viết Phiếu yêu cầu

- Hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu bằng các công cụ tra cứu

- Hướng dẫn độc giả viết Phiếu yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu  (BM-PVĐG-03)

- Nhận Phiếu yêu cầu của độc giả

- Đăng ký Phiếu yêu cầu vào sổ (BM-PVĐG-04).

Bước 3: Trình, duyệt Phiếu yêu cầu lên cấp có thẩm quyền

- Trình Trưởng Phòng Đọc cho ý kiến

- Trình Ban Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia xét duyệt tài liệu.

- Trình Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước duyệt tài liệu thuộc Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng.

Bước 4: Nhận lại Phiếu yêu cầu, chuyển Phiếu yêu cầu  được duyệt đến Phòng Bảo quản

- Nhận lại Phiếu yêu cầu

- Thông báo kết quả xét duyệt Phiếu yêu cầu cho độc giả

- Chuyển Phiếu yêu cầu được duyệt đến Phòng Bảo quản.

Bước 5: Nhận, kiểm tra tài liệu

- Đối chiếu tài liệu với Phiếu yêu cầu

- Kiểm tra số lượng, nội dung, tình trạng vật lý của tài liệu

- Ký nhận tài liệu vào Sổ giao nhận tài liệu giữa Phòng Bảo quản và Phòng Đọc (BM-PVĐG-06).

Bước 6: Giao tài liệu cho độc giả và thu phí khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

- Thông báo kết quả xét duyệt Phiếu yêu cầu cho độc giả

- Ký giao, nhận tài liệu với độc giả (BM-PVĐG-07)

- Thu phí khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ.

Bước 7: Theo dõi việc nghiên cứu tài liệu

Bước 8: Nhận lại tài liệu từ độc giả

- Kiểm tra, nhận lại tài liệu

- Ký nhận vào sổ (BM-PVĐG-07).

2. Các biểu mẫu

- Thẻ độc giả: BM-PVĐG-01

- Sổ đăng ký độc giả: BM-PVĐG-02

- Phiếu yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu: BM-PVĐG-03

- Sổ đăng ký Phiếu yêu cầu: BM-PVĐG-04

- Sổ giao nhận tài liệu giữa Phòng Bảo quản và Phòng Đọc: BM-PVĐG-05

- Sổ giao nhận tài liệu giữa Phòng Tổ chức sử dụng tài liệu và độc giả: BM-PVĐG-06

Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước