Quy trình phục vụ độc giả
Hồ sơ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ
Sách chỉ dẫn Phông, sưu tập lưu trữ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tìm kiếm hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Đăng ký độc giả
Độc giả đăng nhập
Đóng góp ý kiến
Thông tin liên hệ
             
Loại hình:Tài liệu hành chính - Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực II
Hộp số: 3    Hồ sơ số: 29
Tiêu đề:Chỉ thị của Bộ Vật tư về việc kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch năm 1981 - 1982 và phương hướng năm 1983 - 1985, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Vật tư tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 1981, 9 tháng năm 1982
Thời gian BĐ:
Thời gian Kết thúc:
Văn bản có trong hồ sơ:
Chưa có văn bản nào trong hồ sơ
Dịch vụ công Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước